top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Anglický jazyk

Anglický jazykOsvojenie si aglického jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa aj na trhu práce.

Detský svet v umení

uvd-p-divadlo2Detský svet v umení prispieva ku kultivácii osobnosti žiaka tým, že dáva priestor pre uplatnenie jeho tvorivých schopností a sprostredkúva mu umelecké zážitky prostredníctvom vlastnej tvorby.

Hudobná výchova

Hudobná výchovaHudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.

Informaticka výchova

uvd-p-informatikaInformatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.

Matematika

MatematikaZákladné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.

Náboženská výchova

NáboženstvoVyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.

Poznaj a chráň

Jelenček a výhonokPredmet predstavuje úvod do prírodovedných poznatkov žiaka. Je to postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním.

Pracovné vyučovanie

Pracovné vyučovaniePredmet zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií , aj keď obsahom nejde do hĺbky, ale vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!