top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

 

Kde a ako budeme bývať

Filozofia a cieľ

Grantový program je zameraný na oblasť ochrany ovzdušia, vôd, prírody, triedenia a zberu odpadov je určený pre základné školy. Realizujeme ho od roku 2003. Projekty majú byť vymyslené tak, aby sa na ich príprave a realizácii podieľali žiaci príslušnej školy a aby bol projekt realizovateľný. Dlhodobým cieľom grantového programu Kde a ako budeme bývať je každoročne rozdeľovať finančné prostriedky školám Košického samosprávneho kraja na projekty, ktoré podporia deti a mládež v aktívnej činnosti v prospech životného prostredia miesta, kde žijú.

Každý rok rozdeľuje odborná porota, zložená zo zástupcov USSK, odborníkov z oblasti školstva a MVO Sosna finančné prostriedky vybraným víťazným projektom. Vyhlásenie výsledkov je organizované ako zábavné predpoludnie pre žiakov škôl, ktoré sa do súťaže zapojili.

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. dňa 05. 10. 2003 po prvý krát vyhlásila ekologickú súťaž "Kde a ako budeme bývať." Súťaž bola určená pre deti základných škôl v Košiciach a okolí. Cieľom súťaže bolo podporiť v deťoch pozitívny vzťah k životnému prostrediu, jeho ochrane a zveľaďovaniu a taktiež ich priame zapojenie do realizácie projektov.

Z 36 základných škôl, výberová komisia, zastúpená spoločnosťou U. S. Steel Košice, s. r. o., Krajským školským úradom a občianskym združením SOSNA, dôsledne prehodnotila každý projekt, ktorý musel splniť kritériá uvedené v propozíciách súťaže a ocenila 11 projektov.

Základná škola Skároš bola ocenená za projekt Ochrana životného prostredia sumou 5.700,- Sk (odkaz).

Výsledky 5. ročníka grantového kola

Grant podporuje praktickú činnosť detí nielen v areáli školy, ale aj v prospech komunity, krajiny - okolia, kde žijú.

Napríklad:

  • vybudovanie nových zariadení,
  • značenie na miestnom náučnom chodníku, ktorý bol deťmi navrhnutý,
  • ekoučebňa,
  • prírodné záhrady, 
  • akcie na ochranu zelene alebo lesov v mieste, kde deti a mládež žijú,
  • mládežnícke kampane na konkrétnu tému, ktoré ovplyvnia konanie spolužiakov, zamestnancov školy a okolia,
  • mapovanie a odstraňovanie inváznych druhov rastlín, nelegálnych skládok a pod.,
  • praktické činnosti a environmentálne programy na škole - kompostovanie, bioprodukcia, separovanie odpadov a pod.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vody boli vyhlásené výsledky 5. ročníka grantového programu pre základné školy Kde a ako budeme bývať.  Zmena oproti minulým ročníkom je výrazná - pokiaľ v minulých ročníkoch boli oslovené školy z Košíc, tento rok bolo grantové kolo rozšírené a možnosť získať financie na svoje ekologické nápady mali základné školy z celého Košického kraja.

Hodnotiaca komisia pre rok 2008 vybrala 6 projektov.

Základná škola Skároš bola ocenená za projekt EKO UČEBŇA sumou 25.500 Sk (odkaz).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 16.mája 2008 v Športovom areáli na Alejovej ulici v Košiciach.

US Steel Košice logo

Zdroj: Kde a ako budeme bývať - projekty pre školy

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!